Splošni pogoji najema

Splošni pogoji poslovanja Saša Primožič s.p. – osebni podatki, naročniška razmerja, baze

Uvodne določbe
Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja s podjetjem Saša Primožič s.p.. Šteje se, da je posameznik seznanjen s Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

___________________________________

Varstvo osebnih podatkov
Podjetje Saša Primožič s.p. deluje v skladu z veljavno zakonodajo – Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). V maju 2018 so bile sprejete uskladitve, da še naprej zagotavljamo zakonsko določen nadzor nad vašimi osebnimi podatki. V nadaljevanju navajamo podrobnosti o namenu pridobljenih podatkov in kako se ti podatki uporabljajo ter kako lahko posamezniki uveljavljajo svoje pravice. V sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavljamo pravico, da posameznik od upravljavca osebnih podatkov (podjetje Saša Primožič s.p., Kidričeva ulica 60, 1236 Trzin, mail: info@adriatik.si) kadarkoli zahteva dostop do naslednjih informacij.
Vrste osebnih podatkov, namen in pravna podlaga za obdelavo podatkov: Vrste osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali na podstrani ‘Povpraševanje’, podjetje hrani za namen posredovanja podatkov (obveščanja o prostih terminih) glede najema avtodoma ali plovila iz naše ponudbe in za pripravo najemne pogodbe. Za posredovanje podatkov potrebujemo vaše ime in priimek ter elektronski naslov, zaupate pa nam lahko tudi vaš poštni naslov (naslov, poštno številko, kraj) in telefonsko številko. Posredovanje teh podatkov je prostovoljno, kar pomeni, da vaše osebne podatke zbiramo le, če nam jih posredujete preko spletnega obrazca – s prostovoljnim klikom na ‘Pošljite povpraševanje’ vaše sporočilo postane dokument s pravno podlago za obdelavo podatkov. Po oddanem povpraševanju imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov – vpogled in njihovo prepisovanje. Zagotavljamo vam, da vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete preko spletnega obrazca, hranimo in obdelujemo zgolj za namen obveščanja o prostih terminih in nadaljnega procesa najema. Naveden elektronski naslov se ne uporablja za pošiljanje promocijskih elektronskih sporočil. Podjetje Saša Primožič s.p. osebne podatke varuje skladno z veljavno zakonodajo, osebni podatki so uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani, prav tako podjetje vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam. Imate pa pravico do prenosljivosti podatkov (prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu); kadarkoli lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov ali dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov; kadarkoli lahko zahtevate omejitve obdelave – če oporekate točnosti podatkov (za obdobje, ki upravljavcu osebnih podatkov omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov); če je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov; če upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; če vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave.
Obdobje hrambe osebnih podatkov: Vaši osebni podatki, ki jih oddate preko spletnega obrazca za rezervacije, se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani. V primeru podane zahteve po izbrisu osebnih podatkov ali po prenehanju potrebe po vodenju podatkov oz. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se vaši osebni podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo iz naše evidence. Kadarkoli lahko zahtevate izbris vseh osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (razen v primerih, ko bi jih podjetje Saša Primožič s.p. potrebovalo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov).
Uporabniki osebnih podatkov: Vaše podatke shranjujemo v obliki ponudbe (predračun) v centralnem poslovnem programu. Računalniški sistemi, ki jih uporabljamo, so s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zaščiteni proti nenamernemu in nezakonitemu dostopu, spreminjanju, razkritju ali razširjanju podatkov s strani nepooblaščenih oseb ter pred nenamerno ali nezakonito izgubo in uničenjem osebnih podatkov. V okviru zakonskih pristojnosti se osebni podatki razkrivajo osebam v podjetju, ki dostopajo do centralnega poslovnega programa zaradi namena izpolnitve vašega povpraševanja, ponudnikom poštnih storitev in ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju. V nobenem primeru navedeni uporabniki vaših osebnih podatkov ne obdelujejo za lastne namene.
Zahteve glede uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko posameznik v pisni obliki naslovi na upravljavca osebnih podatkov – podjetje Saša Primožič s.p., Kidričeva ulica 60, 1236 Trzin ali na elektronski naslov info@adriatik.si. Za potrebe identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki si podjetje Saša Primožič s.p. pridružuje pravico do zahteve dodatnih podatkov za identifikacijo, ukrepanje pa lahko zavrne zgolj v primeru, ko dokaže, da ne more zanesljivo identificirati posameznika, ki sproži postopek uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki. Podjetje Saša Primožič s.p. se zavezuje, da bo vsak zahtevek obravnaval in nanj odgovoril v najkrajšem možnem času brez nepotrebnega odlašanja in v skladu z zakonskimi zahtevami ter vas obvestil o sprejetih ukrepih. Kadarkoli imate pravico, da vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

___________________________________

Sprememba splošnih pogojev
Podjetje Saša Primožič s.p. si pridružuje pravico spremembe Splošnih pogojev.

Omejitev reproduciranja vsebin
Članki, slike, posnetki in druge vsebine objavljene na spletni strani www.adriatik.si so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez navedbe vira.

Izključitev odgovornosti
Podjetje Saša Primožič s.p. zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi vsebin, objavljenih na spletni strani www.adriatik.si.

Vprašanja in reklamacije posameznikov
Za posamezna vprašanja ali reklamacije se posamezniki lahko obrnejo na telefonsko številko 031 781 022 ali na elektronski naslov info@adriatik.si.

___________________________________

Splošni pogoji najema avtodoma – sestavni del pogodbe o najemu
1. Avtodom lahko najame oseba, ki:
– se izkaže z vsaj dvema (2) osebnima dokumentoma in kreditno kartico oz. predloži veljaven:
1. OSEBNI DOKUMENT S SLIKO
2. VOZNIŠKO DOVOLJENJE
3. KREDITNO KARTICO (tudi ob dokupu 100 % zavarovanja, zaradi prometnih prekrškov in suma sodelovanja pri tatvini),
– je starejša od 23 let,
– ima najmanj 3 leta veljavno vozniško dovoljenje,
– je redno zaposlena,
– ni bila nikoli obsojena, ali ni bila, niti ni v postopku zaradi kaznivih dejanj,
– je izkušen voznik,
– se zaveže, da bo ravnala kot dober gospodar in
– s podpisom pogodbe izjavlja, da je dala najemodajalcu popolnoma točne podatke.
2. Najemnik ne sme dati vozila v podnajem ali v uporabo drugi osebi. Z vozilom sme upravljati zgolj oseba, ki je navedena v pogodbi. Najemnik mora upoštevati cestnoprometne predpise, sicer v primeru morebitne nesreče nastopijo dodatne težave z zavarovalnico, ki bodo v tem primeru izključno breme najemnika tudi kadarkoli v prihodnosti. Najemodajalec ima pravico terjati najemnika za povzročene kazni ali stroške prometnih nesreč in zavarovalnic, ki jih je povzročil najemnik v času najema vozila. Kazni in stroški lahko nastanejo tudi po najemu, zato ima najemodajalec pravico terjati najemnika tudi do 2 leti po najemu. Morebitne kazni za cestnoprometne prekrške gredo izključno v breme najemnika (tudi v primeru, ko kazen prispe po pošti, po vrnitvi avtodoma najemodajalcu).
3. V vozilo ni dovoljeno voditi domačih živali, razen v primeru posebnega dogovora.

Zavarovanje vozila
1. Vozilo je kasko zavarovano z 1 % odbitne franšize. V primeru nezgode, ki se krije iz naše zavarovalne police, najemnik krije škodo odbitne franšize in izgubo bonusa. V kolikor se pri vozniku (najemniku) v primeru nesreče ugotovi vinjenost ali velika malomarnost, kasko zavarovanje ne velja in gredo vsi stroški popravila, ki jih zavarovalnica najemodajalcu ne krije, v celoti v breme najemnika (tudi izguba dohodka, bonusa, ipd., ki ga utrpi najemodajalec).
2. Ob prevzemu vozila najemnik deponira kavcijo v višini 500 ali 700 EUR, za kritje morebitnih stroškov: odbitne franšize v primeru nezgode, manjših poškodb, ki ne presegajo višine odbitne franšize, zamude pri vračilu vozila, stroške morebitnega čiščenja in goriva, poškodbe opreme in inventarja, ki jih kasko zavarovanje ne vključuje.
3. Vračilo varščine se izvede v osmih delovnih dneh oziroma po nakazilu vašega kartičnega ponudnika na naš račun! V kolikor pride do poškodbe avtodoma, se preostali del varščine, ki ni porabljen za pokritje škode, vrne po ocenitvi škode. Kavcija se v celoti vrne, če so izpolnjeni naslednji pogoji: Vozilo je vrnjeno v brezhibnem stanju (v primeru kraje vozila, se kavcija ne vrne), znotraj in zunaj očiščeno in s polnim rezervoarjem goriva. Pogoj je tudi, da v vozilu vse naprave delujejo in da je vozilo vrnjeno v dogovorjenem roku na dogovorjen kraj. Vsaka poškodba se obračuna posebej. Pri poškodbi se upoštevajo vsi stroški odprave napak, tako tudi časovni in potni.
Stroški v primeru zamude z vračilom (brez pisnega soglasja najemodajalca):
1 do 5 ur – 105 EUR
6 do 12 ur – 220 EUR
več kot 12 ur – zapade celotna varščina
več kot 24 ur – dodatno 250 EUR za vsak nadaljnji dan in kazenska odgovornost, zapade celotna varščina
V primeru, da kavcija ne bi zadoščala za odpravo ugotovljenih napak, ima najemodajalec pravico zahtevati doplačilo. Vračilo varščine se zadrži do razrešitve ugotovljenih napak.

Okvara vozila (motorja) na poti
V primeru, da je avtodom vozen in večji del funkcij deluje, je najemnik opozorjen, da ima možnost napako odpraviti in po predhodnem soglasju mu podjetje Saša Primožič s.p. vrne stroške. V primeru okvare vozila (ne notranje opreme), najemnik poskrbi za odpravo napake na najbližjem usposobljenem servisu in nemudoma obvesti podjetje Saša Primožič s.p.. Najemodajalec ni dolžan povrniti stroškov popravil in drugih stroškov, v kolikor se nedvomno ugotovi, da je do okvare prišlo na samem potovanju, po krivdi najemnika. Najemnik mora v takem primeru ravnati, kot da je na poti s svojim vozilom. Najemnik mora najemodajalca takoj obvestiti o napaki ali prometni nezgodi. Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje nadomestiti vozila z nadomestnim, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemnik se s podpisom pogodbe odpoveduje kakršnemukoli zahtevku.

Prevzem in vračilo vozila
Ob prevzemu in vračilu vozila stranki pregledata vozilo in podpišeta stanje izdanega vozila. Enako storita ob vračilu vozila. Ob prevzemu vozila se stranki predstavi delovanje naprav v vozilu in opozori na posebnosti pri vožnji in uporabi. Ob prevzemu vozila se sklene najemna pogodba (katere sestavni del so tudi ti Splošni pogoji najema). Najemnik vozilo prevzame s polnim rezervoarjem goriva in ga v enakem stanju tudi vrne, v nasprotnem primeru se razlika odšteje od vaščine, prav tako najemnik dobi prazno wc kaseto in jo mora takšno tudi vrniti.

Postopek v primeru nesreče ali kraje vozila ali suma zlorab
V primeru nesreče ali kraje vozila ali suma zlorab (v kolikor je le mogoče) najemnik najprej poskrbi za prvo pomoč udeležencev. Nemudoma obvesti najemodajalca in policijo, da se dogovorijo o nadaljnjem postopku. Obvezno mora biti narejen policijski zapisnik! V primeru suma, da je do nesreče prišlo zaradi malomarnosti, ipd., najemnik sam krije vse stroške, ki jih utrpi najemodajalec, tudi poslovno škodo.

Zimska oprema, prekrški, zimska uporaba
1. Vsa vozila so opremljena v skladu z zakonom, torej – razen izjemoma – nimajo zimskih pnevmatik, imajo pa dobre gume in verige za pogonska kolesa. Najemnik mora, pred odhodom na pot, sam preveriti, če katera od tujih držav, v katere bo potoval, zahteva več opreme, kakor predpisi v Republiki Sloveniji (primer: Na Finskem zavarovanje pozimi ne velja, če na vozilu ni zimskih gum, ipd.). Za vso morebitno škodo ali prekrške bo odgovarjal najemnik sam. Najemnik odgovarja tudi za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila ‘zmrzal’ v vozilu, torej, kadar je voda v kateremkoli tanku v vozilu, temperatura v vozilu ne sme pasti pod 5 stopinj Celzija, sicer lahko nastane škoda, ki jo je dolžan poravnati najemnik.
2. Najemnik naj prebere in upošteva vsa navodila najemodajalca, na spletni strani, proizvajalca, splošne pogoje, navodila varnostnih organov, serviserjev ipd., sicer odgovarja za škodo.

Najem avtodoma za počitnice na Hrvaškem
1. “Najemnik ‘Ime Priimek’ je izrecno seznanjen o Zakonu o spremembah Zakona o gostinski dejavnosti (Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti) sprejetem 1. aprila 2009, veljavnim od maja 2009 po katerem je kampiranje (to v skrajnem primeru pomeni tudi preprosto prenočevanje v avtodomu ali vsako parkiranje avtodoma izven parkiranju namenjenega prostora) izven kampov na Hrvaškem prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. Če gre za tovrstno nedovoljeno kampiranje na zasebnem zemljišču (torej takem, ki ni državno, občinsko ali mestno), se lahko inšpektor odloči tudi za takojšnje pečatenje avtodoma za obdobje 60 dni. Odpečatenje avtodoma je kaznivo dejanje.
Najemnik se zavezuje, da v primeru uporabe po tej pogodbi najetega avtodoma na Hrvaškem ne bo kršil zgoraj navedenega zakona. V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo, vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti vozila v času zapečatenja, stroškov prevoza vozila nazaj do najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na avtodomu v obdobju zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, glodalcev ali kakršnekoli druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica nespoštovanja zgornjega zakona.”

Najem plovila
Oseba, ki bo upravlja najeto plovilo, mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, pri čemer je pogoj, da mora imeti oseba izpit opravljen že najmanj 4 leta.

Razno
V primerih, da pride do okvare ali menjave naročenega vozila s strani najemodajalca pred prevzemom vozila, se najemniku zagotovi vozilo v enakem razredu. Najemnik je dolžan enakovredno vozilo tudi sprejeti brez nadomestil. Vozila v standardnem razredu so lahko tudi starejša. Na njih lahko zaradi starejšega letnika pride med najemom tudi do manjših napak, za katere najemodajalec ne odgovarja.

Kuponov, darilnih bonov ter akcijskih ponudb ni mogoče koristiti v visoki sezoni, med prvomajskimi šolskimi počitnicami ter med krompirjevimi šolskimi počitnicami.

S podpisom najemne pogodbe se šteje, da je najemodajalec seznanjen s temi splošnimi pogoji najema, ki so priloga in sestavni del pogodbe.

Splošni pogoji o kompenzacijskih najemih podjetja Saša Primožič s.p.

Splošno
Varščina, čiščenje in prevzemni stroški (pri hišah tudi elektrika, ipd.) so obvezni, plačljivi in ne sodijo v kompenzacijski dogovor. Vsi ostali pogoji in stroški so enaki kot pri rednih najemih. V primeru odpovedi najema veljajo splošni pogoji, objavljeni na pristojnih spletnih straneh (oz. odpoved manj kot 25 dni pred najemom ni možna in se kompenzacija izvede v vsakem primeru). Popusti in akcije v okviru kompenzacije ne veljajo. Ceniki so objavljeni na naših spletnih straneh. Najem je treba najaviti vsaj 14 dni pred najemom, v kolikor so kapacitete zasedene, je treba izbrati drugi termin. Vračilo naših ‘kapacitet’ je najmanj 1 uro pred rednim vračilom. Pri avtodomih, plovilih in hišah velja kompenzacija le za ‘kapacitete’«, ki so last podjetja Saša Primožič s.p. (torej ne velja za ‘kapacitete’, ki so pri nas v čarterju).

Kompenzacijski najemi avtodomov: www.adriatik.si
Kompenzacijski najem je možen v terminu med 03.09. do 19.06., to je v obdobju nizke sezone (izvzete so tudi prvomajske in krompirjeve šolske počitnice). Kompenzacijski najemi ne veljajo v terminih prvomajskih, krompirjevih in božično-novoletnih počitnic. V primeru želje najema v teh terminih, pripada najemniku 20% popusta na redno plačilo najema, znesek popusta pa se kompenzira z dogovorjeno kvoto.
– Nizka sezona: od 30.09. do 19.06. z izjemo praznikov / počitnic naštetih spodaj v visoki sezoni.
– Visoka sezona: od 20.06. do 02.09. ter med krompirjevimi, novoletnimi in prvomajskimi prazniki / počitnicami.

___________________________________

Frankfurtska tabela
Za lažji izračun, do kakšnega znižanja je potnik v primeru napak pri izvedbi organiziranega potovanja upravičen, je 24. senat Deželnega sodišča v Frankfurtu, ki je na drugi stopnji izključno pristojno za spore v zvezi s turističnimi pogodbami, pripravil pregledno tabelo. Glede na kraj nastanka se je zanjo uveljavilo ime Frankfurtska tabela (Frankfurter Tabelle). Tabela je zaradi svoje dodelanosti dosegla precejšen odmev in uporabo tako v Nemčiji kot tudi nekaterih drugih državah (Avstrija, Švica). Pomen ima tako za potnika, ki lahko lažje oceni, kakšen je lahko njegov realen zahtevek do organizatorja. Ker se tako potovanja kot tudi napake, ki se ob njihovi izvedbi pojavljajo, med Nemčijo in Slovenijo ne razlikujejo bistveno, je tabela lahko uporabna tudi za slovenskega potnika, predvsem kot pripomoček ob presoji, kakšno znižanje bi bilo ob določeni napaki primemo zahtevati od organizatorja potovanja.

TABELA NI OBVEZUJOČA! Pri presoji je namreč vedno treba upoštevati okoliščine posamičnega primera.

1. Pri izračunu dela plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi je treba upoštevati naslednje:
a) Neznatne pomanjkljivosti se ne upoštevajo.
b) Višina odstotka znižanja se v primeru, ko je ta določen v razponu, ravna po intenziteti pomanjkljivosti. Višina je praviloma neodvisna od lastnosti posameznega potnika (starost, spol, posebna občutljivost ali neobčutljivost).

2. Izjeme
a) Pri posebnih okoliščinah ali hibah na strani potnika, ki so bile organizatorju ob sklenitvi pogodbe znane, se lahko pri občutni pomanjkljivosti posamezni odstotek iz tabele in najvišji (skupni) odstotek povišata za 50 odstotkov.
b) Pri napakah znotraj III. skupine znižanje odpade, če za potnika očitno ali dokazljivo pomanjkljivosti ni bilo.

3. Odstotek se praviloma obračuna glede na skupno ceno potovanja (torej tudi stroške prevoza). Pri tem je treba odšteti znesek, ki ga je potnik plačal za zavarovanje potovanja ter doplačila za višji letalski razred:
a) Kolikor pomanjkljivosti trajajo le del celotnega časa potovanja je treba za osnovo vzeti le ustrezni del celotne cene.
b) Izjemoma se lahko pri manjših napakah do največ 10 odstotkov zniža (sorazmerni) del cene bivanja, če se zaradi napake celostno potovanje ni bistveno spremenilo.
c) Pri organiziranem potovanju (primer je krožno potovanje z izključno hotelskim bivanjem) je znižanje treba obračunati od skupne cene potovanja. Če pa se nanaša (napaka) na posamezne dele potovanja, je treba uporabiti točko 3a.

4. Ob več napakah se odstotki seštevajo.
a) Če sta predmet pogodbe nastanitev in polni penzion, ni dovoljeno preseči naslednjih skupnih odstotkov znotraj posamezne skupine storitev:
Skupina I (nastanitev) 50 %
Skupina II (prehrana) 50 %
Skupina III (ostalo) 30 %
Skupina IV (prevoz) 20 %
b) Če sta predmet pogodbe nastanitev in polpenzion, se zvišajo postavke iz skupine 1 za 25 % (z izjemo točke 1/1) in znižajo postavke iz skupine II za 25 %. Pri tem ni dovoljeno preseči naslednjih skupnih odstotkov znotraj posamezne skupine storitev:
Skupina I (nastanitev) 62,5 %
Skupina II (prehrana) 37,5 %
Skupina III (ostalo) 30 %
Skupina IV (prevoz) 20 %
c) Če sta predmet pogodbe nastanitev in zajtrk, se zvišajo postavke iz skupine 1 (z izjemo točke 1/1) za 66,6 % in znižajo postavke iz skupine 11 za 66,6 %. Pri tem ni dovoljeno preseči naslednjih skupnih odstotkov znotraj posamezne skupine storitev:
Skupina I (nastanitev) 83,3 %
Skupina II (prehrana) 16,7 %
Skupina III (ostalo) 30 %
Skupina IV (prevoz) 20 %
d) Če je predmet pogodbe le nastanitev (brez preskrbe oziroma prehrane), se zvišajo postavke iz skupine 1 za 100 % (z izjemo točke 1/1); v posameznem primeru se lahko zviša skupni odstotek skupine 1 do 100 %. Za skupino ali ostane skupna višina 30 % in za skupino IV skupna višina 20 %.

Kolikšna znižanja se priznavajo pri napakah nastanitve (skupina I)?
NAPAKE % OPOMBA
1. Sprememba rezerviranega objekta (odvisno od oddaljenosti) 0-25
2. Sprememba krajevne lege (oddaljenost plaže) 5-15
3. Sprememba vrste nastanitve v rezerviranem objektu (hotel namesto bungalova, sprememba nadstropja) 5-10
4. Sprememba vrste sobe:
a) Dvoposteljna namesto enoposteljne 20 (odvisno, ali so v večji sobi znani potniki)
b) Triposteljna namesto enoposteljne 25 (iz iste skupine ali neznanci)
c) Triposteljna namesto dvoposteljne 20-25
d) Štiriposteljna namesto dvoposteljne 20-30
5. Pomanjkljiva oprema sobe:
a) Premajhna površina 5-10
b) Ni bilo balkona 5-10 (če je bil obljubljen / odvisno od letnega časa)
c) Ni bilo pogleda na morje 5-10 (če je bil obljubljen)
d) Ni bilo (lastne) kopalnice / stranišča 35-25 (če sla bila rezervirana)
e) Ni bilo (lastnega) stranišča 15
f) Ni bilo (lastne) prhe 10 (če je bila rezervirana)
g) Ni bilo klime 10-20 (če je bila obljubljena / odvisno od letnega časa)
h) Ni bilo radia / TV 5 (če je bil obljubljen)
i) Pomanjkljiva oprema 5-15
j) Poškodbe (razpoke, vlažnost in podobno)
k) Mrčes, ‘golazen’ 10-50
6. Izpad preskrbovalnih naprav:
a) Stranišče 15
b) b) Kopalnica / bojler s toplo vodo 15
c) c) Električna energija / plin 10-20
d) d) Voda 10
e) e) Klima 10-20 (odvisno od letnega časa)
f) f) Dvigalo 5-10 (odvisno od nadstropja)
7. Storitve:
a) Popoln izpad 25
b) Slabo čiščenje 10-20
c) Nezadostna menjava perila (posteljnine, brisač) 5-10
8. Motnje:
a) Hrup podnevi 5-25
b) Hrup ponoči 10-40
c) Smrad 5-15
20-40 Odvisno od vrste dogovorjenega potovanja (na primer ‘zdraviliški dopust’)

Kolikšna znižanja se priznajo pri napakah v preskrbi – prehrani (skupina II)?
NAPAKE % OPOMBA
1. Popoln izpad 50
2. Vsebinske napake
a) Enolični jedilnik 5
b) Prehladne jedi 10
c) Pokvarjene (neužitne) jedi 20-30
3. Storitve
a) Samopostrežba (namesto natakarja) 10-15
b) Dolgo čakanje 5-10
c) Obrok v izmenah 10
d) Umazana miza 5-10
e) Umazani krožniki, pribor 10-15
4. Brez klime v jedilnici 5-10 (če je bila obljubljena)

• Kolikšna znižanja se priznajo pri ostalih (različnih) napakah (skupina III)?
NAPAKE % OPOMBA
1. Ni bilo zunanjega bazena oziroma je bil umazan 10-20 (če je bil obljubljen)
2. Ni bilo pokritega bazena
a) Ob zunanjem bazenu 10
b) Ko ni zunanjega bazena 20
3. Ni bilo savne 5
4. Ni bilo teniškega igrišča 5-10
5. Ni bilo ni golfa 3-5
6. Ni bilo šole jadranja, surfanja ali potapljaške šole 5-10
7. Ni bilo možnosti jahanja 5-10
8. Ni bilo varstva otrok 5-10
9. Ni bilo možnosti kopanja v morju 10-20
10. Umazana plaža 10-20
11. Ni bilo ležalnikov, senčnikov 5-10
12. Ni bilo okrepčevalnice ali bara na plaži 0-5
13. Ni bilo nudistične (FKK) plaže 10-20
14. Ni bilo restavracije ali trgovine 0-5
a) Pri oskrbi v hotelu 10-20
b) Pri lastni oskrbi 5-15
15. Ni bilo razvedrila (disko, nočni klub, kino, animacija) 5-15
16. Ni bilo butikov ali trgovske ulice 0-5
17. Ob križarjenju je izpadel ogled dežele 20-30 (sorazmerni del cene potovanja za vsak dan, ko ni bilo izleta)
18. Ni bilo vodenja:
a) Slaba organizacija 0-5
b) Pri potovanjih z ogledi 10-20
c) Pri študijskih potovanjih s strokovnim vodstvom 20-30 (če je bilo obljubljeno)
19. Izguba časa zaradi nujne preselitve: Del cene potovanja za:
a) V istem hotelu – pol dneva
b) V drug hotel – ves dan

• Kolikšna znižanja se priznajo pri napakah prevoza (skupina IV)?
NAPAKE % OPOMBA
1. Več kot štiriurna zamuda pri odhodu letala 5 (in sorazmeren del cene potovanja za en dan za vsako nadaljnjo uro)
2. Napaka v kvaliteti storitve:
a) Nižji razred 10-15
b) Znaten odmik od normalnega standarda 5-10
3. Storitve:
a) Oskrba 5
b) Izostanek razvedrila, normalnega za posamezni letalski razred (radio, film in podobno) 5
4. Zamenjava prevoznega sredstva – del cene potovanja, ki odpade na zamudo zaradi spremembe
5. Ni bilo prevoza z letališča (železniške postaje) do hotela – stroški nadomestnega prevoza

Zadna sprememba: 24.5.2018